Đăng ký

Chức năng này giúp người dùng đăng ký tài khoản mới để sử dụng trong hệ thống. Để thực hiện đăng ký tài khoản, người dùng thực hiện các bước sau đây:
  • Cung cấp thông tin email hợp lệ trong mục nhập Email. Trường thông tin này là bắt buộc phải nhập, không được để trống.
  • Cung cấp một mật khẩu đủ mạnh vào mục nhập “Mật khẩu”, với yêu cầu: mật khẩu cần dài 8-16 ký tự, bao gồm ít nhất 1 chữ cái viết hoa, 1 chữ cái viết thường, và 1 chữ số. Mục nhập này là bắt buộc phải nhập, không được để trống.
  • Trong mục nhập “Nhập lại mật khẩu”, người dùng phải nhập lại mật khẩu giống với mật khẩu đã cấp ở bước trên.
  • Nhấn vào “Gửi OTP” để hệ thống sẽ gửi về Email mà người dùng đang sử dụng để đăng ký 1 mã OTP. Lưu ý: Mã OTP này sẽ hết hiệu lực trong vòng 120(s). Trong trường hợp chưa nhận được mã OTP, người dùng có thể nhấn vào “Gửi OTP” để yêu cầu gửi lại OTP.
  • Mã OTP này sẽ được sử dụng để điền vào ô “Nhập mã OTP kích hoạt email”.
  • Sau khi các thông tin được điền đầy đủ, người dùng nhấn nút “Đăng ký” để gửi thông tin đến hệ thống.