Đổi mật khẩu

Để thực hiện thay đổi mật khẩu, người dùng thực hiện các bước sau
  • Nhập đúng mật khẩu cũ của tài khoản cá nhân, nếu không nhớ người dùng có thể quay lại chức năng quên mật khẩu lấy lại mật khẩu. Trường thông tin này là bắt buộc phải nhập không được để trống
  • Cung cấp một mật khẩu mới đủ mạng vào mục nhập "Mật khẩu mới" với yêu cầu cần dài 8- 16 ký tự, bao gồm ít nhất 1 chữ cái viết hoa, 1 chữ cái viết thường, và 1 chứ số. Mục nhập này là bắt buộc phải nhập, không được để trống
  • Trong mục xác nhận mật khẩu mới người dùng phải nhập lại mật khẩu giống với mật khẩu đã cấp ở bước trên.
  • Sau khi các thông tin được điền đầy đủ, người dùng nhấn nut Đăng ký để gửi thông tin đến hệ thống
Hệ thống sẽ thực hiện kiểm tra, nếu trường hợp các thông tin cung cấp là hợp lệ, sẽ thực hiện tạo tài khoản mới trong hệ thống, Ngươc lại sẽ có thông báp đổi mật khẩu thất bại