What's next?

Và còn rất nhiều điều để khám phá!
Vừa rồi chúng ta đã thử gửi bản tin từ thiết bị lên Innoway. Bạn cũng có thể tiếp tục tìm hiểu:
  • Chức năng sử dụng: tìm hiểu về các tính năng có trong Innoway
  • Flow Engine: tìm hiểu về cách xây dựng luồng xử lý logic tự động
  • Dashboard: tìm hiểu về cách hiển thị dữ liệu thiết bị dưới dạng biểu đồ, bảng biểu hoặc bản đồ
  • Giải pháp mẫu: tìm hiểu về các giải pháp mẫu mà Innoway đã xây dựng