Đăng nhập

Để truy cập và sử dụng các chức năng của hệ thống, người dùng cần thực hiện đăng nhập vào hệ thống với tài khoản và mật khẩu đã thực hiện đăng ký trước đó.
  • Khi thực hiện đăng nhập vào hệ thống, người dùng cần lưu ý, Email() và Mật khẩu() là 2 trường được quy định bắt buộc phải nhập, không được để trống.
  • Sau khi các thông tin đã cung cấp đầy đủ, người dùng nhấn vào nút “Đăng nhâp”, khi đó hệ thống sẽ thực hiện kiểm tra các thông tin có hợp lệ hay không. Nếu thông tin là hợp lệ (email và mật khẩu chính xác), người dùng sẽ được điều hướng đến màn hình chức năng tiếp theo như sau:
  • Nếu là khách hàng có GPKD (giấy phép kinh doanh) đã được đăng ký với hệ thống, người dùng sẽ được điều chuyển vào màn hình Dashboard của CMP.
  • Nếu là khách hàng không có GPKD đã được đăng ký với hệ thống, người dùng sẽ
  • Ở lại trang landing page với trạng thái đã đăng nhập, nếu người dùng thực hiện đăng nhập vào hệ thống từ menu “Đăng nhập”.
  • Điều hướng tới màn hình Dashboard của AEP nếu người dùng nhấn vào mục “7. Button truy cập nền tảng AEP”
  • Điều hướng đến màn hình “Cập nhật thông tin doanh nghiệp” để yêu cầu cập nhật GPKD, chỉ có tài khoản doanh nghiệp với GPKD hợp lý mới được sử dụng chức năng CMP.