Innoway
Search
K

Dự án đầu tiên!

... và cũng sẽ không là dự án cuối cùng

Khái niệm

Dự án (Project) là không gian bao trọn bộ giải pháp của bạn: kết nối thiết bị thực, mô hình tổ chức cho người dùng, quản lý hành động sự kiện, hiển thị Dashboard, xây dựng ứng dụng điện thoại, tính cước phí,... Chỉ có người dùng AdminUser đăng ký tài khoản trực tiếp trên Platform có quyền quản lý dự án.

Tạo Dự án mới

Sau khi đăng ký tài khoản mới và đăng nhập vào hệ thống, ấn vào Tạo mới dự án để lập dự án mới.
Màn hình quản lý dự án
Nhấn chọn dự án để mở