Innoway
Search
K

Thiết bị (ảo) đầu tiên!

"Ảo" như cách một vật được phản chiếu trong gương.
Tại menu bên trái, chọn Đám mây, vào Quản lý tổ chức, chọn thẻ Dự án, và ấn vào thẻ Thiết bị.
Màn hình Quản lý thiết bị cấp độ dự án
Nhấn Tạo mới, nhập tên thiết bị và ấn Lưu.
Màn hình tạo mới thiết bị
Mỗi thiết bị đều có ID, người dùng cần lấy ID này và đưa xuống phần mềm thiết bị để giao tiếp với Innoway.
Màn hình quản lý thiết bị với thiết bị 'First Device'