Innoway
Search
K

Dự án

Sơ lược về Dự án và các thành phần có trong dự án.
Dự án (Project) được coi như một Workspace được quản lý duy nhất bởi Admin User.
Trong Project sẽ có các thành phần sau:
  • Tổ chức (Organization) được coi như là một Workspace con chứa tất cả các thành phần khác và có thể có nhiều cấp độ.
  • Thiết bị (Device) là bản sao thiết bị thực ở trên Platform, có Device ID như mã định danh để phân biệt trên Platform.
  • Người dùng (User) là thực thể đại diện cho người sử dụng trên Platform, có User ID như mã định để phân biệt trên Platform.
  • Vai trò (Role) là bộ các quyền hạn của người sử dụng tới các thành phần khác trên Platform.
  • Nhóm (Group) là tập hợp nhiều thành phần cùng chủng loại (Device, User, Organization,...).
  • Sự kiện (Event) là một bộ quan sát thuộc tính thiết bị và tự động hành động (gửi Email, SMS, bản tin MQTT).
Và một số khái niệm:
  • Thuộc tính (Attribute) là các thông tin vật lý và ý niệm của thiết bị thực trên Platform.
  • Luồng xử lý (Flow) là một hoặc nhiều nghiệp vụ xử lý thông tin các thành phần có trong dự án.
  • Bảng điều khiển (Dashboard) là bộ công cụ hiển thị thông tin thiết bị dạng cơ bản nhất.
  • Bản tin (Message) là từng gói dữ liệu mà thiết bị gửi lên Platform.